BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 

 
  
De commissie eredienst wil de erediensten in onze gemeente doen zijn tot eer van onze God en tot versterking van het persoonlijke geloof van de leden van de gemeente en de gasten. Christus dient in de diensten de eer en de lof toe te komen. Deze lof aan de hemelse Vader komt tot uitdrukking in de schriftlezingen en de woordverkondiging, de gebeden en dankzeggingen en de gezongen liederen onder begeleiding van instrumenten.
 
Vanuit deze algemene doelstelling wil de commissie eredienst in de samenstelling van de liturgie en de orde van dienst inhoud geven aan bijzondere diensten gedurende het kerkelijke jaar. Daarnaast ziet de commissie het als haar taak de gemeente te vormen en op te bouwen ten aanzien van liturgische en kerkmuzikale aspecten van de erediensten.
 
Taken:
Voorbereiden en in overleg met de predikant en betrokken personen of commissies samenstellen van liturgieën en voorstellen doen voor liederenkeuze bij:
 
- De bijzondere diensten gedurende de zondagen van advent en Eerste Kerstdag
 
- Het rooster en de diensten gedurende de veertigdagentijd en de vespers tijdens de stille week voor Pasen en de dienst op Eerste Paasdag
 
- Andere bijzondere diensten op de christelijke feestdagen zoals op Hemelvaartsdag en Eerste Pinksterdag
 
- Doopdiensten en Belijdenisdiensten
 
- Jeugddiensten, gezinsdiensten, evangelisatiediensten en incidentele bijzondere diensten, zoals met verstandelijk gehandicapten
 
Overige taken:
Overleg over de samenstelling van de liturgie met organisten, koren en anderen, die een muzikale of andere bijdrage leveren.
 
Huidige samenstelling commissie eredienst:
 
- ds. Frank Meijer
- Caspar van Egmond
- Marieke Splinter
- Greta Schoon
 

Helaas, Anynews vereist Website Baker 2.7 of hoger.