BELUISTER DE DIENST
ARCHIEF OPNAMES

ALGEMENE AGENDA
ROOSTER VOORGANGERS

Media
- van A tot Z
-
Mededelingenblad
- Foto's enz.

 

 

 

 Levende gemeente vanuit Gods Woord (de Bijbel)
De Christelijk Gereformeerde gemeente van Broek op Langedijk wil een levende gemeente van Jezus Christus zijn. Dat wil zeggen dat we volgelingen van Hem willen zijn, die – persoonlijk en als gemeente – in ons alledaagse leven gehoorzaam willen leven tot Zijn eer en die willen meewerken aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Om onze God gehoorzaam te kunnen volgen is het nodig dat wij Zijn stem goed kennen; en dat we ook steeds blijven groeien in die kennis. Daarom neemt de Woordverkondiging een centrale plaats in onze kerkdiensten in; evenals de bijbelstudie in ons verenigingsleven. Kern van de bijbelse boodschap is dat de door God geschapen mens, die door de zonde van Zijn Schepper vervreemd is geraakt, door het liefdevolle offer van Jezus Christus gered kan worden van de dood. Voor wie zich door Zijn genade laat redden breekt het nieuwe leven aan. Dat nieuwe leven wordt hier en nu al merkbaar, omdat de Heilige Geest je hart vult en je leven stuurt, maar krijgt zijn volmaakte glans in het eeuwige leven na de dood.
 
Omzien naar elkaar
Als gemeente willen we naar binnen toe een hechte gemeenschap zijn, waarin goede onderlinge relaties en zorg en aandacht voor elkaar zijn. Tegelijk willen we naar buiten toe een dienstbare en getuigende gemeente zijn. Dat betekent dat we oog willen hebben voor de nood van onze naasten, dichtbij en ver weg. Het betekent ook dat we het evangelie willen delen met hen, die dat nog niet kennen; en dat we zoeken naar wegen om elkaar daartoe aan te sporen. Het bovenstaande kunnen we kort samenvatten met woorden van onze Heere Jezus Christus: hoe onvolmaakt we ook zijn, ons streven is een gemeente te zijn “waarin we de Heere God liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand. En waarin we de naaste liefhebben als onszelf.”

 

JEZUS ZEGT: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN.

 (Johannes 4 vers 16)
 
Is dat niet veel te stellig, te pretentieus?
Wie kan dat bewijzen?
Wie zou er zoiets van zichzelf durven zeggen?
En toch geloven we dat dit waar is.
Wie Jezus volgt, ontdekt pas echt wat leven is. Want Hij vertelt en laat zien wie God is. Hij meent wat Hij zegt en daarom kun je Hem altijd vertrouwen. Hij heeft het goede met je voor, want Hij houdt van ieder mens.
 
Wie is Jezus?
Hij is de Zoon van God.
Hij is de Persoon in wie God zelf naar deze aarde kwam, ongeveer tweeduizend jaar geleden.
Hij is de Christus, dat betekent 'de Gezalfde', want Hij is door God gezonden om het kwaad van deze wereld te dragen en weg te nemen.
En er valt nog veel meer over Hem te vertellen, want nooit raken we uitgepraat en uitgezongen van wie Hij is en wat Hij doet.
 
 
Wellicht kunnen we het christelijke geloof het beste samenvatten aan de hand van de volgende drie symbolen:
 
 
 Het kruis: symbool van het geloof. Omdat Jezus stierf aan het kruis, is er redding voor de wereld. Want zo droeg Hij het kwaad van deze wereld. Nu is er bij Hem vergeving en een nieuw begin mogelijk, een nieuw leven in de liefde en vreugde van God. 
 
             Het anker: symbool van de hoop. Jezus is gestorven aan het kruis, maar daarna opgestaan uit de dood. Nu leeft Hij om zijn redding aan mensen uit te delen en deze wereld te leiden naar het doel dat Hem voor ogen staat: Een nieuwe wereld, waarop geen kwaad en verdriet meer is. Daar zie je nu nog niets van, maar onze hoop heeft vaste grond, want Jezus leeft! 
 
             Het hart: symbool van de liefde. God houdt van ieder mens, zoveel en zo intens dat Hij in Jezus zichzelf heeft gegeven voor ons.Straks, als zijn nieuwe wereld komt, zal God alles goed maken. De mensen zullen leven voor Hem en alles zal volmaakt zijn, in liefde! 
 
 
 

Helaas, Anynews vereist Website Baker 2.7 of hoger.